Fan
makers

FANMAIL

 

Algemene Voorwaarden en Privacybeleid

ALGEMENE VOORWAARDEN EN het Privacybeleid 
//

 

Brand New Live werkt in opdracht van merken, bedrijven en organisaties. Dit doen wij altijd in co-creatie. En wanneer je samenwerkt is het ook belangrijk dat je de voorwaarden benoemd, want soms zijn er omstandigheden die het proces verstoren. Wij hebben de Algemene Voorwaarden van Brand New Live daarom ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32146022.

 

Daarnaast willen wij uw privacy beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Brand New Live. U dient zich ervan bewust te zijn dat Brand New Live niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Brand New Live respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP BRAND NEW LIVE B.V.

Gevestigd te Hilversum aan de Mozartlaan 25C (1217 CM). Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32146022.

 

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:
1. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie van, voorbereiding of uitvoering van een evenement;
2. evenement: een door opdrachtnemer in opdracht te organiseren gebeurtenis, feest, happening, manifestatie, (thema)dag (of week) of serie (thema)dagen (of weken), al dan niet in besloten kring of openbaar publiekelijk toegankelijk, waaronder mede begrepen: (zang)optredens, live(shows), presentaties, concerten, festiviteiten, bedrijfsfeesten;
3. opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brand New Live B.V. (hierna: Brand New Live), die de opdracht als bedoeld onder 1 heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
4. artiest: iedere artiest, spreker of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens Brand New Live tot het geven van een optreden (in de ruimste zin des woords) heeft verbonden;
5. productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een overeenkomst door Brand New Live te organiseren of uit te voeren evenement zal plaatsvinden;
6. locatie/tijd: de met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een) evenement;
7. uitkoopsom: de all in prijs voor het door Brand New Live te organiseren, voor te bereiden of uit te voeren (desbetreffende gedeelte van een) evenement, met inbegrip van alle belastingen (met uitzondering van de omzetbelasting), premieheffingen en alle andere van overheidswege opgelegde heffingen.

 

Artikel 2 – Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven en alle overeenkomst, met in begrip van de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Brand New Live gesloten overeenkomsten.
2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien tussen Brand New Live en opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de algemene voorwaarden van opdrachtgever door Brand New Live zijn aanvaard en de eigen voorwaarden van Brand New Live niet van toepassing zijn.
3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtgever en Brand New Live in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vernietigde bepaling in acht worden genomen.
4. Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Brand New Live zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. Een Brand New Live uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijking heeft slechts betrekking op de overeenkomst waarvoor Brand New Live de afwijking heeft aanvaard.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen
1. Alle zowel mondelinge als schriftelijke aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Brand New Live zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 (veertien) dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De overeenkomst komt slechts tot stand wanneer Brand New Live en opdrachtgever de overeenkomst hebben ondertekend of opdrachtgever de schriftelijke opdrachtbevestiging van Brand New Live heeft ondertekend of Brand New Live of een opdracht schriftelijk heeft aanvaard en/of daadwerkelijk tot uitvoering van de opdracht is overgegaan. Tot het moment waarop de overeenkomst tot stand komt, behoudt Brand New Live zich uitdrukkelijk het recht voor om de voor een (gedeelte van het) evenement gereserveerde capaciteit qua bijvoorbeeld mankracht en materieel aan te wenden voor andere opdrachtgevers of doeleinden.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Brand New Live verbindt zich het (gedeelte van het) evenement, alsmede de voorbereiding, productie en uitvoering daarvan, naar beste kunnen te verzorgen. Brand New Live heeft het recht, zonder dat daarvoor (voorafgaande) toestemming van opdrachtgever is vereist, bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
2. Opdrachtgever verbindt zich om de aanwijzingen en instructies van Brand New Live op te volgen, uitsluitend indien en voor zover hierdoor geen inbreuk wordt gemaakt op de overige bepalingen van deze voorwaarden. Indien aanwijzingen en instructies van opdracht¬gever wor¬den opgevolgd, is Brand New Live gerechtigd de daaraan verbon¬den meerkosten aan op¬drachtgever in rekening te brengen, als bedoelt in artikel 9 lid 3 van deze voorwaarden.
3. Brand New Live is tevens gerechtigd te bepalen waar en op welke wijze alle voor het optreden benodigde apparatuur wordt geplaatst en bediend.
4. Indien vóór of op de datum van de overeengekomen uitvoering blijkt dat de populariteit van de artiest dat vereist, is Brand New Live gerechtigd aangepaste veiligheidsmaatregelen te verlangen. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet naar behoren aan het daartoe strekkende verzoek van Brand New Live voldoet, heeft Brand New Live het recht de benodigde veiligheidsmaatregelen op kosten van opdrachtgever aan te (laten) brengen of het recht het optreden te annuleren zonder de opdrachtgever aanspraak kan maken op enigerlei schadevergoeding en/of korting noch heeft opdrachtgever het recht betaling te weigeren of op te schorten.

 

Artikel 5 – Informatie en gegevens
1. Opdrachtgever garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Brand New Live verstrekte informatie en gegevens.
2. Opdrachtgever verplicht zich uitdrukkelijk tijdig alle informatie en gegevens aan Brand New Live te verschaffen die voor een juiste uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
3. Indien opdrachtgever met het bepaalde in de leden 1 en 2 in gebreke blijft, een en ander te beoordeling aan Brand New Live, is Brand New Live gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop alsnog de juiste informatie en gegevens aan Brand New Live zijn verschaft.
4. Brand New Live is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

 

Artikel 6 – Verplichtingen opdrachtgever
1. Opdrachtgever staat in voor de aanwezigheid of het tijdig hebben verkregen van de vereiste vergunningen en/of toestemming van derden, tenzij anders overeengekomen.
2. Indien opdrachtgever en Brand New Live overeenkomen dat opdrachtgever zorg zal dra¬gen voor accommodatie, garandeert opdrachtgever dat er gepaste accommodaties, conform de eisen van de artiest, welke tijdig aan opdrachtgever bekend wor¬den gemaakt, zullen zijn waar de artiest zich kan voorbereiden op het evene¬ment, waar hij/zij zich kan verkleden en kan vertoeven. Voorts garandeert opdrachtgever in dat geval dat er een deugdelijk en vol¬doen¬de ruim podi¬um zal zijn en dat dit podi¬um, in geval van optreden in de open lucht, deugdelijk afge¬schermd en afge¬dekt is, en wel zodanig dat ook onver¬wachte weersomstan¬digheden geen schade kunnen toebrengen aan de ar¬tiest, diens kleding en diens voor het optre¬den beno¬digde zaken. Opdrachtgever is aansprakelijk voor elke schade aan instrumenten en andere zaken van de artiest en de crew van de artiest als gevolg van beschadiging en diefstal en voor elk letsel aan de artiest en de crew van de artiest, voor zover op de plaats van het optreden aanwezig zijn.
3. Opdrachtgever staat er voor in dat er niet meer publiek aanwezig is in de ruimte waar wordt opgetreden dan volgens de bevoegde instanties en/of geldende overheidsnormen geoorloofd wordt geacht en zal zorgdragen voor voldoende bruikbare nooduitgangen, brandblusmiddelen, barriers en andere veiligheidsmaatregelen.
4. Opdrachtgever verplicht zich in de ruimste zin des woords geen producten, waaronder merchandising begrepen, te verkopen en/of te verhuren op of rond het tijdstip en/of de locatie van het evenement.
5. Elke publicitaire uiting in verband met het optreden van de artiest behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Brand New Live en zal hiertoe door opdrachtgever aan Brand New Live worden voorgelegd.
6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het opdrachtgever en/of derden niet toegestaan geluid- en/of beeldopnamen te maken van het optreden van de artiest. Opdrachtgever zal door adequate maatregelen ervoor zorgdragen, dat ook het publiek geen geluid- en/of beeldopnamen van het optreden van de artiest zal maken.
7. Het optreden van de artiest, alsmede de publiciteit daaromtrent, zal niet gesponsord mogen worden door of verbonden worden aan een product of bedrijf zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brand New Live. De artiest zal niet meewerken aan enig promotioneel optreden of interview dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brand New Live.
8. Opdrachtgever zal slechts na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brand New Live een andere artiest boeken als voorprogramma/supportact bij het optreden van de artiest.
9. Opdrachtgever zal tenminste 20 introducés van de artiest toegang verschaffen tot het optreden. Alle introducés zullen worden vermeld op een door Brand New Live aan te leveren gastenlijst.
10. Opdrachtgever draagt zorg voor de catering ten behoeve van de artiest en zijn/haar crew. Voor zover er een catering rider beschikbaar is, zal opdrachtgever daar volledig aan voldoen.

 

Artikel 7 – Optreden
1. Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de prestaties en de aard van het optreden van de artiest als ook te aanvaarden dat de inhoudelijke samenstelling van het optreden en de presentatie daarvan volledig door de artiest wordt bepaald.
2. De artiest mag het geluidsvolume produceren dat hij nodig acht in het belang van de show. Als een geluidsbegrenzer aanwezig is, dient opdrachtgever dit tijdig schriftelijk aan Brand New Live te melden. Zo mogelijk draagt opdrachtgever zorg voor een ontheffing van het gebruik van bedoelde geluidsbegrenzer.

 

Artikel 8 – Ontbinding, opschorting en annulering
1. Brand New Live is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden c.q. te annuleren c.q. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, in welk geval opdrachtgever aansprakelijk is voor alle door Brand New Live dientengevolge geleden schade, welke schade tenminste bestaat uit een directe opeisbare niet voor matiging vatbare boete gelijk aan de uitkoopsom, en onverminderd het recht van Brand New Live om vergoeding van de daadwerkelijke schade te vorderen, indien:
• opdrachtgever niet tijdig of volledig aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst voldoet, althans er gegronde vrees bestaat dat de opdrachtnemer niet volledig aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen;
• opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard zijn faillissement wordt aangevraagd, surséance van betaling verkrijgt of wordt aangevraagd dan wel zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk liquideert;
• in geval van beslag op en/of executie van (een gedeelte van) het vermogen van de opdrachtgever.
2. In bovenvermelde gevallen zijn alle vorderingen die Brand New Live ten laste van opdrachtgever heeft terstond opeisbaar.
3. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot te annuleren, indien opdrachtgever de artiest(en) een passend optreden aanbiedt voor dezelfde datum tegen minstens dezelfde condities. Wordt dit niet aangeboden en/of gerealiseerd dan is de opdrachtgever de volledige uitkoopsom verschuldigd, verminderd met de bespaarde reiskosten van de artiest(en). Opdrachtgever is ook de volledige uitkoopsom verschuldigd indien door het ontbreken van de vereiste overheidsvergunningen het optreden niet mag plaatsvinden. Opdrachtgever is voorts volledig aansprakelijk voor alle schade van bij de overeenkomst betrokken derden tengevolge van die annulering.
4. Indien de artiest op de overeengekomen datum van optreden een radio-optreden, radio-opname, tv-optre¬den, tv-opname of buitenlands (radio en/of ctv opname en/of) optreden heeft, is Brand New Live ge¬rech¬tigd het met de opdrachtgever over¬eengekomen optreden te annuleren. In dat geval heeft opdracht¬gever geen recht tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 9 – Prijzen
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
2. Alle kosten welke geheven worden door collectieve beheersorganisaties als, maar niet beperkt tot, BUMA, STEMRA, SENA en/of VIDEMA etc., komen voor rekening van opdrachtgever en zullen op eerste verzoek van Brand New Live door opdrachtgever aan haar worden voldaan. Brand New Live zal zorgdragen voor een juiste afwikkeling.
3. De prijs die door Brand New Live voor de door haar te verrichten prestatie is opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de door Brand New Live gedane aanbieding.
4. Brand New Live is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer één of meer van de navolgende omstandigheden zich na het doen van de aanbieding en/of het sluiten van de overeenkomst voordoen: overeengekomen meerwerk, stijging van de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn, alsmede tussentijdse verhogingen en/of wijzigingen van de krachtens wettelijke bepalingen geldende heffingen, belastingen en premies.

 

Artikel 10 – Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de verschuldigde voorschotnota’s en/of facturen te betalen uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen noch is het opdrachtgever toegestaan beslag onder zichzelf te (laten) leggen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Brand New Live is vereist.
2. Brand New Live is gerechtigd vóór uitvoering van de overeenkomst een vooruitbetaling of anderszins zekerheid van opdrachtgever te verlangen. Brand New Live is gerechtigd haar prestaties op te schorten totdat door opdrachtgever passende zekerheid is gesteld.
3. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever wegens de vertraging in de voldoening vanaf de factuurdatum de wettelijke handelsrente verschuldigd in de zin van artikel 6:119a BW.
4. Bij niet tijdige betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel de buitenrechtelijke als gerechtelijk incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met rente, met een minimum van € 250,-.

 

Artikel 11 – Reclames
1. Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames ter zake de uitvoering van de overeenkomst binnen 8 (acht) dagen schriftelijk en gemotiveerd aan Brand New Live te melden, bij gebreke waarvan de uitvoering van de overeenkomst geacht wordt te zijn aanvaard.
2. Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames ter zake de factu(u)r(en) binnen 8 (acht) dagen schriftelijk en gemotiveerd aan Brand New Live te melden, bij gebreke waarvan de factu(u)r(en) geacht word(t)en te zijn aanvaard.
3. Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in creatieve zin, geven opdrachtgever nimmer het recht tot reclame.
4. Indien Brand New Live de reclame(s) gegrond acht, is zij te allen tijde gerechtigd alsnog de overeengekomen diensten te verrichten, het gebrek c.q. de tekortkoming te herstellen dan wel opdrachtgever te crediteren voor een evenredig deel van de factuur.
5. Reclame geeft de opdrachtgever geen recht betaling te weigeren of op te schorten.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. Zowel de contractuele als de wettelijke aansprakelijkheid van Brand New Live is te allen tijde beperkt tot directe schade van opdrachtgever aan personen of zaken, waarbij de totale aansprakelijkheid beperkt is tot de factuurwaarde van de prestatie, die aanleiding tot de schade gaf. Brand New Live is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor zogenaamde indirecte schade en/of gevolgschade die opdrachtgever mocht lijden, zodat haar aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en immateriële schade van opdrachtgever is uitgesloten. Brand New Live is jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk in het geval van verlies, diefstal en of aan d opdrachtgever toebehorende gelden en/of goederen.
2. Indien Brand New Live direct of indirect ondergeschikten van Brand New Live, niet-ondergeschikten en/of andere personen bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, is ieder aansprakelijkheid van Brand New Live op grond van de artikelen 6:76, 6:170, 6:171 en 6:172 BW uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de leidinggevende van Brand New Live. Dit geldt tevens voor door Brand New Live ingeschakelde derden.
3. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande is de totale - contractuele en wettelijke - aansprakelijkheid van Brand New Live te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van Brand New Live ter zake uitkeert, minus het bedrag aan eigen risico, althans maximaal het declaratiebedrag, althans maximaal dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Voorwaarde voor enig ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Brand New Live meldt.
4. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Brand New Live, is opdrachtgever aansprakelijk voor ieder schade door welke oorzaak ook toegebracht door opdrachtgever of derden aan eventueel door Brand New Live aan de opdrachtgever in bruikleen gegeven en/of verhuurde en/of door Brand New Live in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikte goederen. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor iedere schade of letsel door welke oorzaak ook ter gelegenheid van of in verband met het evenement toegebracht door bezoekers van het evenement of medewerkers van opdrachtgever en/of door opdrachtgever ingeschakelde derden of hun zaken aan (i) opdrachtgever, diens medewerkers en/of door hem ingeschakelde derden en/of (andere) bezoekers en/of hun zaken; of aan (ii) Brand New Live, haar medewerkers, de artiest(en) en/of door Brand New Live ingeschakelde derden en/of hun zaken; of aan (iii) de locatie waar het evenement plaatsvindt (en toebehoren) en alle andere goederen die zich in verband met het evenement op de locatie bevinden. Opdrachtgever vrijwaart Brand New Live voor alle aanspraken van derden ter zake van schade of letsel waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is. De opdrachtgever is verplicht om ter zake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten.
5. Indien opdrachtgever bepaalde verplichtingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst door derden laat uitvoeren of aan een derde(n) – na voorafgaande schriftelijke toestemming van Brand New Live – overdraagt, blijft opdrachtgever primair verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan waardoor opdrachtgever jegens Brand New Live aansprakelijk is voor iedere schade die Brand New Live mocht lijden als gevolg van de onjuiste en/of niet tijdige uitvoering van de verplichtingen door de derde(n).

 

Artikel 13 – Overmacht
1. Tekortkomingen van Brand New Live in nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, overeenkomsten of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
2. Tekortkomingen van Brand New Live in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking en/of stopzetting van de levering van openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen. Stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen of andere ingeschakelde derden, nationale ramp, dag van nationale rouw (bijvoorbeeld bij overlijden van een lid van het Koninklijk Huis) en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Brand New Live toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst noch tot enig, recht op schadevergoeding.
3. Ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest, alsmede alle overige omstandigheden die voor de artiest overmacht opleveren worden aangemerkt als niet aan Brand New Live toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst noch enige recht op schadevergoeding.
4. Indien tengevolge van overmacht aan de zijde van Brand New Live, zij haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst gedurende tenminste een periode van 14 (veertien) dagen niet volledig kan nakomen, is Brand New Live gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder verplichting tot vergoeding van schade aan opdrachtgever en/of derden.

 

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten
1. Tenzij tussen opdrachtgever en Brand New live uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen berusten alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van namen, concepten, vormgeving etc., waaronder namen, vormgeving en concepten die in het kader van de opdracht worden gecreëerd, uitsluitend bij Brand New Live of de artiest. Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om (al dan niet uitgewerkte) ideeën of voorstellen van Brand New Live in verband met door haar ten behoeve van opdrachtgever georganiseerde evenement buiten Brand New Live om zelf uit te (laten) voeren of de uitvoering van een dergelijk evenement te herhalen.
2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brand New Live zullen geen foto’s, geluids- en/of beeldopnamen van het optreden van het evenement mogen worden gemaakt.
3. De artiest is exclusief en zonder vergoeding of beperking gerechtigd tot verkoop van merchandise van de artiest, waaronder begrepen cd’s, foto’s en kleding. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Brand New Live zullen geen producten, van welke aard ook, waarbij portret en/of naam en faam van artiest op commerciële wijze wordt geëxploiteerd, voor, tijdens of na het optreden worden verkocht in of in de directe omgeving van de locatie waar wordt opgetreden.

 

Artikel 15 – Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht alle door of namens de andere partij verstrekte gegevens of informatie geheim te houden en niet aan derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken ter beschikking te stellen, behoudens voor zover op partijen een wettelijke plicht rust dan wel partijen bij gerechtelijke uitspraak verplicht wordt de verschafte gegeven of informatie te verstrekken.
2. Opdrachtgever is niet gerechtig de inhoud van adviezen, opinies of andere (schriftelijke) uitingen van Brand New Live, in de ruimste zin des woords, openbaar te maken of anderszins aan derden te verstrekken, behoudens voor het geval dit rechtstreeks voortvloeit uit de overeenkomst of geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Brand New Live.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen
1. Op elke overeenkomst tussen Brand New Live en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Ten aanzien van alle geschillen uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan is uitsluitend de Rechtbank te Amsterdam bevoegd om daarvan kennis te nemen, althans in behandeling te nemen.

 

 

PRIVACY BELEID VERZAMELDE GEGEVENS
 

 

PRIVACYBELEID BRAND NEW LIVE B.V.
ALGEMEEN
Brand New Live vindt privacybescherming belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In dit Privacybeleid informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en hoe jij je privacyrechten kunt uitoefenen. Dit Privacybeleid is van toepassing op de diensten en activiteiten van Brand New Live B.V. Brand New Live respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

SOORT GEGEVENS
Gegevens die je aan ons verstrekt Brand New Live verwerkt gegevens die wij van jou ontvangen. Deze gegevens kunnen omvatten: naam, e-mailadres, fysieke plaats van waaruit de website bezocht wordt (land en stad), besturingssysteem van het apparaat van gebruik en de browser die gebruikt wordt. Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor die specifieke situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om jouw vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Persoonsgegevens worden altijd ook doorgegeven naar landen buiten de EU.

 

VERANTWOORDELIJKHEID JUISTHEID GEGEVENS
Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Brand New Live ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid daarvan en het actueel houden van die persoonsgegevens. Brand New Live is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

 

DOELEINDEN
Brand New Live kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
- uitvoeren van promotionele activiteiten zoals het verzenden van nieuwsbrieven en
het gebruik van social mediakanalen.
- verbeteren van de dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
- verbeteren van de dienstverlening door middel van marktonderzoek en data-analyse;
- beheer van de klantenadministratie;
- uitvoering van de dienstverlening op het gebied van de organisatie van evenementen
voor haar opdrachtgevers;
- behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants)controle;
- fraudebestrijding en de bescherming van bedrijfsbelangen van Brand New Live;
- verwante doeleinden voor zover toegestaan volgens de wet.

 

Brand New Live bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doeleinden die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan de wettelijke (bewaar)verplichtingen. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Tracking-gegevens ten behoeve van de website en verkregen via Google analytics worden maximaal 26 maanden bewaard.

 

COOKIES
Brand New Live maakt gebruik van analytical cookies; dit zijn kleine tekstbestanden die ons inzage geeft over hoe bezoekers zich gedragen op onze website. Wij kunnen uitsluitend zien hoe iemand zich beweegt over onze website maar wij kunnen door het anonimiseren van je IP-adres niet zien wie er gebruik maakt van onze website. Deze cookies zijn uitsluitend bedoeld om onze eigen website te optimaliseren voor gebruik. Externe partijen zijn niet gemachtigd om deze cookies te gebruiken voor eigen doeleinden.

 

DIENSTEN VAN ANDERE PARTIJEN
Brand New Live kan bij de uitvoering van haar activiteiten gebruik maken van de diensten van andere partijen. Daarbij worden jouw gegevens uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de opdracht van Brand New Live en zijn deze partijen niet gerechtigd om je gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken of te delen met externe partijen.

 

WEBSITES VAN DERDEN
Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is Brand New Live niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van derden. Brand New Live raadt je aan voor het privacybeleid van iedere derde de betreffende website te bezoeken.

 

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
Via het e-mailadres info@brandnewlive.nl is het mogelijk om een overzicht op te vragen van de persoonsgegevens die Brand New Live heeft verwerkt. Ook kun je via dit e-mail adres een verzoek doen om bepaalde gegevens te wijzigen en/of te verwijderen.

 

RECHT VAN VERZET
Je hebt het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Wanneer je aangeeft niet langer te willen worden benaderd (via een bepaald medium), kun je dat aan Brand New Live laten weten viainfo@brandnewlive.nl Vermeld in je bericht duidelijk dat het gaat om jouw recht op verzet. Je kunt tevens te allen tijde de toestemming voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven of per e-mail verzenden van informatie, producten en diensten van Brand New Live intrekken via dezelfde wijze als hierboven vermeld of via de afmeldmogelijkheid onderaan verstuurde e-mailberichten. Brand New Live zal zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek het gebruik van je gegevens voor de doeleinden waartegen je je verzet, beëindigen.

 

BEVEILIGING
Brand New Live doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel, het internet is nooit 100% veilig. Zorg ervoor dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander.

 

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
Brand New Live houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Het verdient aanbeveling om het privacybeleid van Brand New Live geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

 

CONTACT
Voor vragen over het Privacybeleid of over het gebruik van persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen door te mailen naar:

 

info@brandnewlive.nl. 

Brand New Live B.V.

Mozartlaan 25C
1217 CM Hilversum
Telefoon: 035-6222080

 

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.